Bezbednost i zdravlje na radu

Cilj bezbednosti i zdravlja na radu je, pre svega obezbeđivanje i unapređivanje radnih uslova u kojima se, u najvećoj mogućoj meri smanjuju povrede na radu, profesionalna oboljenja I oboljenja u vezi sa radom a koji pretežno stvaraju pretpostavku za puno fizičko psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih. Kod nas je ova oblast regulisana zakonom o bezbednosti i zdravlja na radu(sl glasnik br.101/05 I 91/15) i zasniva se na pokretanju skupa mera i aktivnosti čijom koordinacijom resavate bezbedan i zdrav rad.

Srbozaštita d.o.o. poseduje licencu za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti I zdravlja na radu i obuhvata usluge koje se ogledaju u obavljanju poslova u skladu sa zakonom.

1. Sprovodi postupak procene rizika
2. Vrši kontrolu i daje savete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
3. Učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada
4. Organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline
5. Organizuje preventivne i periodične preglede i provere opreme za rad
6. Predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom
7. Svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje kod poslodavca
8. Prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaja sa pedlozima mera za njihovo otklanjanje
9. Priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
10. Priprema upustva za bezbedan rad i kontroliše njegovu primenu
11. Zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstava za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog
12. Sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
13. Vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca
Uz kombinaciju stručnog kadra i sagledavanja vaših interesa sastavićemo ponudu za vas o preuzimanju svih obaveza koje vas terete.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja, nedoumice koju zakonsku regulativu vaš posao mora ispunjavati kako bi bio u koraku sa postojećim postavljenim standardima koji zakon o bezbednosti i zdravlju na radu donosi slobodno nas kontaktirajte ili popunite pismenu formu u opcijama UPIT<<<

USLUGE ZAŠTITE OD POŽARA

Zakonom zaštite od požara (sl. glasnik rs. 111/09 I 20/15) I njegovom primenom više pažnje se posvećuje preventivnom delovanju I kao takav odnos posledično dovodi do smanjenja rizika od izbijanja požara, čuvanja života I zdravlja ljudi materijalnih dobara I životne sredine a i širenju svesti o važnosti njegovog primenjivanja.

OPŠIRNIJE O TEMI

Identifikacija