Zaštita od požara

Zakonom zaštite od požara (sl. glasnik rs. 111/09 I 20/15) i njegovom primenom više pažnje se posvećuje preventivnom delovanju i kao takav odnos posledično dovodi do smanjenja rizika od izbijanja požara, čuvanja života i zdravlja ljudi materijalnih dobara i životne sredine a i širenju svesti o važnosti njegovog primenjivanja.

Zakon o zaštiti od požara (sl. glasnik rs. 111/09 I 20/15) razvrstava subjekte u tri kategorije požarne ugroženosti i nalaže da moraju ispunjavati sledeće uslove:

1. izrada pravila zaštita od požara
2. izrada uputstva o postupanju u slučaju požara I eksplozije
3. Izrada plana evakuacije
4. izrada programa osnovne obuke zaposlenih shodno delatnosti firme sa pribavljanjem pozitivnog mišljenja uprave za vanredne situacije
5. sprovođenje osnovne obuke zaposlenih sa testiranjem
6. izrada požarnog opterećenja radnog prostora kod pravnog subjekta sa definisanjem potrebnog broja mobilne PP opreme kao I njihov raspored u random prostoru
7. koncipiranje odluke o imenovanju lica za sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara
8. angažovanje pravnog lica za obavljanje poslova preventivnog delovanja od izbijanja požara


Srbozaštita d.o.o. poseduje odgovarajuća odobrenja za obavljanje poslova zaštite od požara od strane uprave za vanredne situacije i otvoreno prilazimo željama klijenata i pružamo navedene usluge.
Uz kombinaciju stručnog kadra i sagledavanja vaših interesa sastavićemo ponudu za vas o preuzimanju svih obaveza koje vas terete.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja, nedoumice koju zakonsku regulativu vaš posao mora ispunjavati kako bi bio u koraku sa postojećim postavljenim standardima koji zakon o bezbednosti i zdravlju na radu donosi slobodno nas kontaktirajte ili popunite pismenu formu u opcijama U P I T<<<

Bezbednost i zdravlje na radu

Cilj bezbednosti i zdravlja na radu je, pre svega obezbeđivanje i unapređivanje radnih uslova u kojima se, u najvećoj mogućoj meri smanjuju povrede na radu, profesionalna oboljenja i oboljenja u vezi sa radom a koji pretežno stvaraju pretpostavku za puno fizičko psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih.

OPŠIRNIJE O TEMI

Identifikacija