Bezbednost i zdravlje na radu


Cilj bezbednosti i zdravlja na radu je, pre svega obezbeđivanje i unapređivanje radnih uslova u kojima se, u najvećoj mogućoj meri smanjuju povrede na radu, profesionalna oboljenja I oboljenja u vezi sa radom a koji pretežno stvaraju pretpostavku za puno fizičko psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih.

Kod nas je ova oblast regulisana zakonom o bezbednosti i zdravlja na radu(sl glasnik br.101/05 I 91/15) i zasniva se na pokretanju skupa mera i aktivnosti čijom koordinacijom resavate bezbedan i zdrav rad.

OPŠIRNIJE O USLUZI

Zaštita od požara


Zakonom zaštite od požara (sl. glasnik rs. 111/09 I 20/15) i njegovom primenom više pažnje se posvećuje preventivnom delovanju i kao takav odnos posledično dovodi do smanjenja rizika od izbijanja požara, čuvanja života i zdravlja ljudi materijalnih dobara i životne sredine a i širenju svesti o važnosti njegovog primenjivanja.

Zakon o zaštiti od požara (sl. glasnik rs. 111/09 I 20/15) razvrstava subjekte u tri kategorije požarne ugroženosti i nalaže da moraju ispunjavati sledeće uslove...

OPŠIRNIJE O USLUZI

U koraku sa postojećim postavljenim standardima

 

Preduzeće Srbozaštita d.o.o. poseduje licencu

Preduzeće Srbozaštita d.o.o. poseduje licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu br. 164-02-00135/2008-01 od 25.08.2008 godine i obnovljenu licencu br. 164-02-00213/2015-01 od 20.02.2016 godine izdate od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, biračka i socijalna pitanja.

Identifikacija